5a914f1913a77

İkamet İzni Başvurusu

İkamet İzni Başvurusu İşlemleri

ASA Manpower, Türkiye’nin tüm illerine ikamet izni başvuru işlemleri konusunda hizmet vermektedir.
Uluslararası hukuk kurallarının ve ulusal hukukumuzun ülkemizde paralel olarak uygulanması konusunda yabancı kişinin sahip olduğu birtakım haklar ve yükümlülükler vardır. Bu hak ve yükümlülükler konusunda yabancı kişinin ülkemizle arasındaki yasal bağlantının kurulduğu en önemli zeminlerden biri şüphesiz ikamet iznidir.
Kanunda öngörüldüğü şekilde ikamet izni başvurularının yabancıların vatandaşı olduğu ya da yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türk konsolosluklarından alınması yakın bir zamanda mümkün olacak ve bu durum ayrıca duyurulacaktır. Bu aşama gerçekleşene kadar yabancıların ikamet izni başvuruları ikamet edilmek istenilen ilin İl Göç İdaresi’nden alınır.

Geçerli bir ikamet iznine sahip olan yabancı kişiler vize izninden muaf olarak ülkeye giriş ya da ülkeden çıkış yapabileceklerdir.

İkamet izni ile Türkiye’de kalmakta olan yabancı kişi izin süresinin sonuna geldiğinde şartları halen taşıyorsa ülkeden çıkış yapmasına gerek olmadan ikamet ettiği il valiliklerinde sahip olduğu ikamet iznini uzatabilir ya da başka bir ikamet izni için gerekli şartları sağlaması durumunda yeni durumuna ilişkin ikamet iznine geçiş yapabilir.

İkamet izni başvuru işlemlerinde 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun düzenlemiş olduğu uygulamaya göre refakat uygulaması kaldırılmış olup her bir yabancının başvurusu ve izin belgesi ayrı olarak düzenlenecektir.

İkamet izni başvuruları yabancı tarafından bizzat yapılabileceği gibi yabancının yasal temsilcisi ya da avukatı aracılığıyla da yapılabilecektir. Fakat bu konuda idari birime tanınan inisiyatif gereği başvuruyu alan makam başvuru sırasında yabancının hazır bulunmasını da isteyebilecektir.

Detaylar için bize ulaşabilirsiniz…

İkamet İzni Türleri

İnsan ticareti mağduru olduğu veya olabileceği yönünde kuvvetli şüphe bulunan yabancılara valiliklerce otuz gün süreli ikamet izni verilir. Bu iznin verilmesinde diğer ikamet izinlerinde aranan şartlar aranmaz.

Verilen insan ticareti mağduru ikamet izinleri en fazla altışar aylık sürelerle uzatılabilir, ancak bu süreler toplam üç yılı geçemez.

Bu ikamet iznine sahip yabancıların kendi girişimleriyle suçun failleriyle yeniden bağ kurduklarının belirlenmesi halinde ikamet izinleri iptal edilir.

Aile ikamet izni, Türkiye’de bulunan destekleyicinin (Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında olanların, ikamet izni sahiplerinin mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin); yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da ergin ancak bakıma muhtaç çocuğuna verilir.

Bahsi geçen destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

Destekleyicinin birden fazla eşi olması durumunda eşlerden birine, çocukların ise hepsine bu izin verilebilir.

Aile ikamet izni süresi her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilir ve destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Aile ikamet izni altında Türkiye’de bulunan 18 yaş altı çocuklar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim hakkına sahip olurlar. En az üç yıl bu izinle kalanlar 18 yaşını tamamladıktan sonra istemeleri halinde kısa dönem ikamet iznine geçiş yapabilirler.

Boşanma halinde ise yabancı eşe en az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olması haline kısa dönem ikamet izni verilebilir ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat edenlerde bu şart aranmaz.

Bu izinle Türkiye’de ikamet edenlerden kanunun 35. Maddesinde aranan şartların ortadan kalması, son bir yıl içinde toplam yüz seksen gün yurt dışında bulunanların ve evliliğin sırf ikamet izni almak için yapıldığının valiliklerce tespit edilmesi halinde ikamet izinleri iptal edilir.

İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak ve en fazla birer yıllık sürelerle olmak kaydıyla valilikler tarafından verilir ve uzatılabilir.
İnsani ikamet izinlerinde diğer ikamet izinlerinin verilmesindeki şartlar aranmaz, aşağıda sıralanan şartların ortaya çıkması durumunda valilik insani ikamet işlemlerini başlatır:

 1. Çocuğun yüksek yararının söz konusu olduğu durumlarda,
 2. Haklarında sınır dışı etme veya Türkiye’ye giriş yasağı kararı alındığı halde, yabancının Türkiye’den çıkışının yaptırılamadığı ya da Türkiye’den ayrılmasının makul veya mümkün görülmediği durumlarda,
 3. Yabancının sınır dışı edilmesinin mümkün olmadığı durumlarda, (Kanunun 55. Maddesinde düzenlenmektedir.)
 4. Başvuru sahibinin ilk iltica ülkesi veya güvenli üçüncü ülkeye geri gönderilmesi işlemlerinin devamı sürecinde,
 5. Acil nedenlerden dolayı veya ülke menfaatlerinin korunması ile kamu düzeni ve kamu güvenliği açısından Türkiye’ye girişine ve Türkiye’de kalmasına izin verilmesi gereken yabancıların , ikamet izni verilmesine engel teşkil eden durumları sebebiyle diğer ikamet izinlerinden birini alma imkanı bulunmadığında,
 6. Olağanüstü durumlarda.

İnsani ikamet izni alan yabancılar iznin veriliş tarihinden itibaren en geç yirmi iş günü içinde adres kayıt sistemine kayıt yaptırmak zorundadır. Ayrıca insani ikamet iznine sahip olan kişiler, bu izinlerinin süresi içinde uzun dönem ikamet izni hariç olmak üzere şartlarını taşıdıkları diğer ikamet izinlerinden birisi için başvurabileceklerdir. İnsani ikamet izni Bakanlığın onayı alınmak kaydıyla iznin verilmesini zorunlu kılan şartlar ortadan kalktığında valiliklerce iptal edilir ve uzatılmaz.

Kısa dönem ikamet izni düzenlenebilmesi için yabancıda bir takım şartlar aranmaktadır. Bunlar; yabancının Türkiye’de kalış amacıyla ilgili bilgi ve belgeleri ibraz etmesi, kanunun 7. maddesinde sayılan Türkiye’ye girişlerine izin verilmeyecek yabancılar arasında bulunmaması, genel sağlık ve güvenlik standartlarına uygun barınma şartlarına sahip olması, istenilmesi, vatandaşı olduğu ya da yasal olarak ikamet ettiği ülkenin yetkili makamları tarafından düzenlenmiş adli sicil kaydını gösteren belgeyi sunması ve Türkiye’de kalacağı adres bilgilerini vermesidir.

Kısa dönem ikamet izni alınabilecek durumlar aşağıda sıralanmıştır:

 1. Bilimsel araştırma amacıyla gelecek olan yabancılar,
 2. Türkiye’de taşınmaz malı bulunan yabancılar,
 3. Ticari bağlantı veya iş kuracak olan yabancılar,
 4. Hizmet içi eğitim programına katılacak olan yabancılar,
 5. Türkiye Cumhuriyeti’nin taraf olduğu anlaşmalar ya da öğrenci değişim programları çerçevesinde eğitim veya benzeri amaçlarla gelecek olan yabancılar,
 6. Turizm amaçlı kalacak yabancılar, (Turizm amacıyla kalacağını beyan eden yabancıların öncelikle geçimlerini ne şekilde sağlayacaklarıyla nerede ikamet edecekleri hususlarının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir.)
 7. Kamu sağlığına tehdit olarak nitelendirilen hastalıklardan birini taşımamak kaydıyla tedavi görecek olan yabancılar,
 8. Adli veya idari makamların talep veya kararlarına bağlı olarak Türkiye’de kalması gereken yabancılar,
 9. Aile ikamet izni şartlarını kaybetmesi durumunda kısa dönem ikamet iznine geçirilecek olan yabancılar,
 10. Türkçe öğrenme kurslarına katılacak olan yabancılar, (Bu yabancılara en fazla iki defa ikamet izni verilebilir.)
 11. Kamu kurumları aracılığıyla Türkiye’de eğitim, araştırma, staj ve kurslara katılacak olan yabancılar,
 12. Türkiye’de yükseköğrenimini tamamlayanlardan mezuniyet tarihinden itibaren altı ay içinde müracaat eden yabancılar. (Bu yabancılara bir defaya mahsus olmak üzere en fazla bir yıl süreli ikamet izni verilebilir.)

Kısa dönem ikamet izni; veriliş amacının dışında kullanıldığının tespit edilmesi, yabancı kişinin son bir yıl içinde toplamda yüz yirmi günden fazla yurtdışında kalması veya yabancının hakkında sınır dışı etme ya da Türkiye’ye giriş yasağının bulunması hallerinde verilmez, verilmişse iptal edilir, süresi bitenler ise uzatılmaz.

Aile ikamet izni, Türkiye’de bulunan destekleyicinin (Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı Kanunun 28. Maddesi kapsamında olanların, ikamet izni sahiplerinin mültecilerin ve ikincil koruma statüsü sahiplerinin); yabancı eşine, kendisinin veya eşinin ergin olmayan ya da ergin ancak bakıma muhtaç çocuğuna verilir.

Bahsi geçen destekleyicinin; tüm aile fertlerini kapsayan geçerli sağlık sigortası, fert başına asgari ücretin üçte birinden az olmamak kaydıyla aylık gelire sahip olması, son beş yıl içinde aile düzenine karşı suç işlememiş olduğunu adli sicil kaydıyla belgelemesi, az bir yıl Türkiye’de ikamet etmesi ve adres kayıt sistemine kayıtlı olması gerekmektedir.

Destekleyicinin birden fazla eşi olması durumunda eşlerden birine, çocukların ise hepsine bu izin verilebilir.

Aile ikamet izni süresi her defasında en fazla iki yıllık sürelerle verilir ve destekleyicinin ikamet izni süresini aşamaz.

Aile ikamet izni altında Türkiye’de bulunan 18 yaş altı çocuklar ilk ve orta öğretim kurumlarında eğitim hakkına sahip olurlar. En az üç yıl bu izinle kalanlar 18 yaşını tamamladıktan sonra istemeleri halinde kısa dönem ikamet iznine geçiş yapabilirler.

Boşanma halinde ise yabancı eşe en az üç yıl aile ikamet izniyle Türkiye’de kalmış olması haline kısa dönem ikamet izni verilebilir ancak aile içi şiddet nedeniyle mağdur olduğunu mahkeme kararıyla ispat edenlerde bu şart aranmaz.

Bu izinle Türkiye’de ikamet edenlerden kanunun 35. Maddesinde aranan şartların ortadan kalması, son bir yıl içinde toplam yüz seksen gün yurt dışında bulunanların ve evliliğin sırf ikamet izni almak için yapıldığının valiliklerce tespit edilmesi halinde ikamet izinleri iptal edilir.

Öğrenci ikamet izinleri ülkemizde her seviyede eğitim görecek yabancı öğrencilere verilmektedir.

İlk ve Ortaöğretim seviyesinde verilecek İkamet İzinleri Kanunun 39 uncu maddesindeki şartların yerine getirilmesi koşuluyla öğrenime başlanacak tarihten bir sonraki eğitim-öğretim yılının başlangıcına kadar birer yıllık süreyle verilmektedir. (Aile ikamet izni bulunan İlk ve Ortaöğretim seviyesinde eğitim görecek yabancılar 18 yaşına kadar ikamet izni almasına gerek kalmadan eğitimine devam edebilmektedir. 18 yaşını dolduran ve halen ortaöğretim seviyesinde eğitimine devam eden öğrencilerin ikamet izni alması gerekmektedir.)

Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Tıpta Uzmanlık Eğitimi(TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi(DUS) seviyelerinde eğitim görecek öğrencilere mevzuat yönünden bir engel bulunmaması ve öğrenci tarafından aksi talep edilmedikçe eğitim süresinin tamamını kapsayacak şekilde öğrenci ikamet izni verilmektedir.

AB Eğitim ve Gençlik Programlarıyla (Erasmus+Programlar) kapsamında öğrenim ya da staj amacıyla ülkemize gelen yabancı öğrencilere “Öğrenci İkamet İzni”; diğerlerine ise “Kısa Dönem İkamet İzni” düzenlenmektedir. (TÖMER) Türkçe eğitimi almak amacıyla ülkemize gelen yabancı öğrencilere Kanunun 31 inci maddesine göre “Kısa Dönem İkamet İzni” (1) bir yılı aşmayacak şekilde ve her halükarda (2) iki defa verilmektedir. Öğrencilerin TÖMER amaçlı ikamet izni alırken bu durumu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Öğrenci ikamet izni başvuruları yurtiçinden yapılabilen başvurular içerisine dahil edilmiştir. İlerleyen dönemlerde öğrenci ikamet izni başvurularının doğrudan yurtdışından yapılması öngörülmektedir.5510 sayılı Kanuna göre öğrenci ikamet izni başvurusunda bulunan yabancılar, ilk kayıt tarihinden itibaren 3 ay içinde talepte bulunmaları halinde “genel sağlık sigortası” kapsamına girmektedirler. İkamet izni uzatma başvuruları ikamet izni bitim süresine 60 gün kala ve her halükarda ikamet izin süresi bitmeden valiliklere (il emniyet müdürlüklerine) yapılması gerekmektedir. Süresinde yapılmayan başvurularda kabul edilebilir bir mazeret sunulamaması durumunda öğrencinin sınır dışı edilmesi söz konusu olmaktadır.

Ülkemizde eğitim gören önlisans, lisans öğrencileri birinci yılın sonunda, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ise doğrudan çalışma izni alarak çalışabilmektedir. Özel Öğrenci kapsamında ülkemizde bulunan ve herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıt olan yabancılara durumlarını belgelemeleri koşuluyla “kısa dönem ikamet izni” verilmektedir. Okullarında azami öğretim süresini doldurduğu halde mezun olamayan ve sınavlara girme hakkı dışında öğrencilik haklarından yararlanamayanların ikamet izni başvuruları “kısa dönem ikamet izni” kapsamında değerlendirilmektedir.
Öğrenimin sürdürülemeyeceği konusunda kanıtların ortaya çıkması, ikamet izninin veriliş amacı dışında kullanıldığının belirlenmesi ya da bu iznin sırf Türkiye’de kalabilmek amacıyla kullanıldığının anlaşılması halinde “Öğrenci İkamet İzni” valiliklerce resen iptal edilmektedir.

Uzun dönem ikamet izni Türkiye’de kesintisiz sekiz yıl yaşamış, son üç yıl sosyal yardım almamış, yeterli ve düzenli geçim kaynağına ve geçerli sağlık sigortasına sahip, kamu düzeni ve güvenliği açısından tehdit oluşturmayan- Göç Politikaları Kurulunun uygun gördüğü yabancılar hariç- yabancılara verilebilir.

Şartlarda belirtilen kesintisiz sekiz yılın hesaplanmasında kanunun 38. Maddesinde yer alan öğrenci ikamet izni süresinin yarısı, diğer ikamet izinlerinin ise tamamı sayılır. Uzun dönem ikamet iznine sahip yabancılar; askerlik yapma yükümlülüğü, seçme ve seçilme, kamu görevlerine girme ve muaf olarak araç ithal etme ve özel kanundaki düzenlemeler hariç sosyal güvenliğe ilişkin hakları saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşlarına tanınan haklardan yararlanabilirler.

Kanunun 45. Maddesi gereğince, uzun dönem ikamet izniyle Türkiye’de kalan yabancı sağlık, eğitim ve ülkesindeki zorunlu kamu hizmeti haricinde kesintisiz bir yıldan fazla süreyle Türkiye dışında bulunursa ikamet izni iptal edilir. Yabancının kamu düzeni ve güvenliğine ciddi tehdit oluşturması durumunda iptal edilen ikamet izinleri için tekrar başvuruda bulunulamaz. Uzun dönem ikamet izinlerinin iptali valiliklerce Bakanlığın onayı alındıktan sonra yapılır.

İptal edilen uzun dönem ikamet izinleri için tekrar başvurular yurtdışında konsolosluklara, yurtiçinde ise valiliklere yapılacaktır. Tekrar başvurularda kesintisiz sekiz yıl ikamet izniyle Türkiye’de kalma şartı tekrar aranmayacak ve başvurular öncelikli olarak değerlendirilecek ve en geç bir ay içinde sonuçlandırılacaktır.