Yabancı Personel Çalıştırma İzni

Asa Manpower olarak her biri konularında uzman personel kadromuz ile şirketlerinde yabancı personel çalıştırmak isteyen müşterilerimize destek vermekteyiz. Yabancı personellerinizin çalışma izin işlemlerinin tamamını biz gerçekleştirerek, evraklar arasında kaybolmanızı engelliyoruz.
ASA danışmanlık, ilk olarak çalışma izni almak isteyen tüzel ve gerçek kişilerin çalışma izni alabilmeleri için gerekli olan koşul ve şartlara uygun olup olmadıklarını inceleriz. Çalışma izni alması mümkün olmayan veya düşük bir şansı olan personel için nedenleri belirterek müşterimiz uyarırız. Bu sayede müşterilerinin  iş gücü, zaman ve para kayıplarını önlemiş oluruz.

Eğer personel ve firma çalışma izni almaya uygun ise ASA Manpower sizin için;

 • Başvuru için gerekli belgeleri tarafınıza bildirir ve belgelerin Çalışma Bakanlığının istediği şekilde eksiksiz hazırlanmasını sağlar.
 • Çalışma Bakanlığı’na online başvurunuzu yapar.
 • Dosyanızı Çalışma Bakanlığı Yabancıların Çalışma İzinleri Daire Başkanlığı’na teslim eder.
 • Çalışma izniniz çıkana kadar Bakanlıkta yaşanabilecek aksaklıkları önlemek adına dosya takibinizi yapar.
 • Çalışma izniniz çıktığında sizi bilgilendirir ve izninizin adresinize ulaşmasını sağlar.
 • Personelinizin sigorta işlemleri ile ilgili müşterilerini bilgilendirir.

Başvurunuz öncesinde ASA Manpower’ı arayarak, firmanızın yabancı çalışma izni alımına uygun olup olmadığını uzmanlarımızdan öğrenebilirsiniz.

Ülkemizde çalışmak isteyen tüm yabancı uyruklu kişilerin çalışma izni olmaksızın çalışmaları kanunlarla yasaklanmış olup yabancı personellerin yasal olarak çalışmalarını sağlayan çalışma izinleri 4817 sayılı Kanun md.4 ile Çalışma Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.

Eğer siz de işyerinizde veya evinizde bir yabancı personel istihdamında bulunmak istiyorsanız işletmenizin veya evinizin Bakanlığın yabancı personel çalıştıracak  şirketlerde/evlerde aradığı kriterlere uygun olması gerekmektedir.

1. Çalışma izni alınacak işyerinde her bir yabancı personel için 5 Türk vatandaşı istihdamı zorunludur. Çalışma izni alacak kişi şirket ortağı ise 5 Türk vatandaşı istihdamı verilen 1 yılık çalışma izninin son 6 ayında aranmaktadır.

2.  İşletmenin ödenmiş sermayesinin minimum 100.000 TL olma şartı aranmaktadır. İşletme eğer bu kritere uymuyorsa son yıl brüt satışlarının 800.000 TL olması veya işletme ihracatının 250.000 Amerikan Doları olması şartı aranmaktadır.

3.  Vakıf ve Dernek gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlarda 2. madde aranmamakla beraber başta EV HİZMETLERİ  olmak üzere , eğitim sektörü  ve farklı devletlerin havayollarının Türkiye temsilcilikleri 1. ve 2. Maddeden muaf tutulmaktadır.

4. Şirket ortaklarında minimum sermaye payı %20 olmakla beraber bu rakam en az 40.000 TL olmalıdır.

5. İşletme tarafından personele ödenecek maaş miktarı hesaplanırken personelin icra edeceği iş ve yetkinliği ile  örtüşür düzeyde olması göz önünde bulundurulmalıdır. Ödenecek maaş başvuru tarihinde yürürlükte olan asgari ücret baz alınarak hesaplanmakta olup ödenecek  en az ücret asgari ücretin 1,5 katıdır.

6. Uzmanlık gerektiren masöz, masör, SPA terapisti gibi mesleklerin icrasına söz konusu işletmenin Kültür ve Turizm Bakanlığın’dan belgeli en az 4 yıldızlı bir otel yahut belgeli bir tatil köyü olması halinde müsaade edilmektedir.

7. Turizm animasyon organizasyon firmalarının ve eğlence sektörünün ustalık gereksinimi duyulan işlerinde (animatör  vb.) işletmenin 10 T.C. vatandaşı personel çalıştırması halinde her bir yabancı için istenen 5  T.C. vatandaşı kriteri aranmayacaktır.

8. Kamu kurum ve kuruluşlarının mal ve hizmet alımı işlerinde çalışacak yabancı personelin çalışma izinleri değerlendirilirken 1. ve 2. Maddelerde yer alan kriterler aranmamaktadır.

9. İstenilen vasıfta bir Türk uzmanın bulunamadığı yada ileri teknoloji gerektiren çalışmalarda Genel Müdürlük tarafından verilecek onay ile 1. ve 2. maddeler aranmayacaktır.( Sermaye ve T.C. vatandaşı istihdamı )

10. İşletme eğer özellik arz eden DOĞRUDAN YABANCI YATIRIM ise işletmede çalışacak kilit personel dışındaki yabancılarda işletmenin Türkiye’de bulunan bütün işyerlerinde çalışan işçi sayısı göz önünde bulunarak değerlendirilecektir.

İşletmenizin yukarıda belirtilen kriterleri taşıması halinde yabancı personel çalışma izni başvurusunda bulunabilmeniz için hiçbir engel bulunmamaktadır.

Başvurunuz öncesinde ASA Danışmanlı’ğı arayarak, firmanızın yabancı çalışma izni almaya uygun olup olmadığını uzmanlarımızdan öğrenebilirsiniz.

Çalışma İzni Muafiyetleri

 

(1) Özel kanunlarda belirlenen hükümler saklı kalmak ve yabancı ile işverenin diğer kanunlardan doğan yükümlülüklerini yerine getirmeleri kaydıyla;

 1. a) Türkiye’nin taraf olduğu ikili ya da çok taraflı sözleşmelerle çalışma izninden muaf tutulanların,
 2. b) Daimi ikametgahları yurt dışında olup bilimsel, kültürel ve sanatsal faaliyetler amacıyla bir aydan az, sportif faaliyetler amacıyla dört aydan az süre ile geçici olarak Türkiye’ye gelecek yabancıların,
 3. c) Türkiye’ye ithal edilen makine ve teçhizatın montajı, bakım ve onarımı, kullanımına ilişkin eğitiminin verilmesi veya teçhizatı teslim almak veya Türkiye’de arızalanan araçların tamiri amacıyla; (Değişik ibare:RG-22/1/2015-29244) Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla gelenlerin,

ç) Türkiye’den ihraç edilen ya da Türkiye’ye ithal edilen mal ve hizmetlerin kullanılmasına ilişkin eğitim amacıyla (Değişik ibare:RG-22/1/2015-29244) Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren bir yıl içinde toplam üç ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla Türkiye’de bulunanların,

 1. d) Belgeli turizm işletmelerinin sınırları dışında faaliyette bulunacak fuar ve sirklerde gösteri ve benzeri görevli olarak Türkiye’ye giriş tarihinden itibaren altı ayı geçmemek ve bu durumu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlamak koşuluyla bulunanların,
 2. e) İki yılı geçmemek ve eğitim süresiyle sınırlı olmak üzere durumunu ibraz edeceği belgeler ile kanıtlayarak üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarına bilgi ve görgülerini artırmak üzere gelen yabancıların,
 3. f) Sosyo-kültürel ve teknolojik alanlar ile eğitim konularında altı ayı aşmayan bir sürede Türkiye’ye önemli hizmet ve katkı sağlayabilecekleri ilgili mercilerce bildirilenlerin,
 4. g) Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığının (Ulusal Ajans) yürüttüğü programlar kapsamında gelecek yabancıların program süresince,

ğ) Kapsamı ve süresi konusunda Bakanlık, İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı ile Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının mutabakata vardığı uluslararası stajyer öğrenci programları çerçevesinde staj görecek yabancıların,

 1. h) Görev süresi sekiz ayı geçmemek kaydıyla Türkiye’ye gelen tur operatörü temsilcisi yabancıların,

ı) Türkiye Futbol Federasyonunca veya Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünce talepleri uygun bulunan yabancı futbolcular ile diğer sporcu ve antrenörlerin sözleşmeleri süresince,

 1. i) Gemi adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme’nin I/10 Kuralına göre devletlerle yapılan ikili protokoller gereği, ilgili idareden “Uygunluk Onayı Belgesi” almış Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı ve kabotaj hattı dışında çalışan gemilerde görev yapan yabancı gemi adamlarının,
 2. j) Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği Programları kapsamında yürütülen projelerde görevlendirilen yabancı uzmanların, görevleri süresince, çalışma izni almalarına gerek bulunmamaktadır.

 

Mesleki hizmetler kapsamında olup, muafiyet hükümlerine tabi yabancı mimar, mühendis ve şehir plancılarının, hizmet sürelerinin bir ayı aşması durumunda akademik ve mesleki yeterliliğini tamamlayarak Bakanlıktan çalışma izni alması, ilgili meslek kuruluşuna geçici üye olması ve ulusal kurum ve kuruluşların uygulamalarına uyması zorunludur.

Süreli çalışma izni iş piyasasındaki durum, çalışma hayatındaki gelişmeler, istihdama ilişkin sektörel ve ekonomik konjonktür değişiklikleri dikkate alınarak, yabancının hizmet akdinin veya işin süresine göre, belirli bir işyeri veya işletme ve belirli bir meslekte çalışmak üzere en fazla bir yıl süreyle verilmektedir.

Bir yıllık kanuni çalışma süresinden sonra; aynı işyeri veya aynı işletme ve aynı meslekte çalışmak üzere çalışma iznin süresi en fazla “iki yıl” daha uzatılabilir.

Üç yıllık kanuni çalışma süresinin sonunda, aynı meslekte ancak bu defa dilediği işverenin yanında çalışmak üzere çalışma İzninin süresi en fazla “üç yıl” daha uzatılabilir.

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunun 27’nci maddesi uyarınca geçerli çalışma izinleri aynı zamanda ikamet izni yerine geçmektedir.

11/4/2014 tarihinden önce süresiz çalışma izni verilmiş olan yabancıların hakları saklı kalmak kaydıyla; 6458 sayılı Kanun uyarınca uzun dönem ikamet iznine sahip olanlar veya Türkiye’de kesintisiz en az sekiz yıl ikamet izni ile kalmış olan veya en az sekiz yıl kanuni çalışması olan yabancılara süresiz çalışma izni verilebilmektedir. Süresiz çalışma izni verilen yabancılar, uzun dönem ikamet izninin sağladığı haklardan yararlanırlar.

Süresiz çalışma izni alan yabancının çalıştığı işyerinin veya işyeri adresinin değişmesi halinde,en geç on beş gün içerisinde durum Bakanlığımıza bildirilir. Bakanlık gönderilen bilgi ve belgelere göre mevcut süresiz çalışma izin belgesinde gerekli değişiklikleri yaparak ilgili mercilere bildirir.

Bağımsız çalışacak yabancılara Türkiye’de en az “beş yıl” kanuni ve kesintisiz ikamet etmiş olmaları, yapacaklarını belirtikleri çalışmalarının ekonomik kalkınma açısından katma değer yaratması ve istihdam yaratması koşulu ile verilebilmektedir.

Bağımsız çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde dikkate alınmak üzere; yabancının faaliyetinin, ulusal ekonomiye sağlayacağı katkı ve yabancının icra edeceği faaliyet için yeterli miktarda gelire sahip olduğunu kanıtlayan belgelerin de başvuruyla birlikte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir.

Bağımsız çalışma izni koşullarını karşılamayan yabancı şirket ortağı ve şirket sahiplerine süreli çalışma izni verilebilmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Deport Olmuş Yabancıların Çalışma İzni Alım İşlemleri

 

Deport olmuş yabancılar Türkiye’ye girebilir mi? Bu soru birçok yabancı uyruklu kişinin yanı sıra onların Türkiye’deki işverenlerinin ve yakınlarının da kafasını kurcalamaktadır. Burada önem arz eden durum yabancının neden deport edildiğidir.

Ülkemizde yüz kızartıcı suçlara karışmış ve bu nedenle deport olmuş yabancıların giriş yasakları bitene kadar Türkiye’ye ne sebeple olursa olsun giriş yapmaları mümkün değildir fakat kişi vize ihlali sebebiyle deport edilmişse, ki deport edilen yabancıların büyük bölümüne bu sebepten ötürü giriş yasağı uygulanmaktadır, çalışma izni alınarak bu yasağın kaldırılması mümkündür.

Deport edilmiş yabancının ülkemizde bir iş bulması halinde giriş yasağı süresi göz önünde bulundurulmaksızın çalışma izni verilerek deportu kaldırılmaktadır. Vize ihlali, yani geç çıkış süresi hesaplanarak yabancıdan talep edilen para cezası ödenmediği sürece ülkemize girişlerine izin verilmemektedir.

Yabancının çalışma vizesi için kendi ülkesinde bulunan Türk Büyükelçiliği’ne başvurusunun ardından Ankara’da yer alan Çalışma Bakanlığı’na çalışma izni başvurusu iletilmelidir ve çalışma izninin onaylanmasının ardından yabancı şahıs tekrar başvuruda bulunduğu Türk Büyükelçiliği’ne giderek çalışma vizesini pasaportuna işleterek Türkiye’ye gelebilir fakat sınır kapılarında ve hava alanlarında bulunan veznelere geçmiş tarihlerde yaptığı vize ihlallerinden doğan para cezalarını burada ödemek zorundadır. Aksi halde ülkemize giriş gerçekleştirilemez.

Yabancı çalışma izinleri hakkında bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

 

Yabancı Çalışma İzinleri Nasıl Uzatılır?​
Çalışma izni uzatma taleplerinizde de ASA Danışmanlık olarak profesyonel kadromuz ile yanınızdayız. Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; çalışma izni ve süre uzatım başvurularının öncelikle elektronik ortamda yapılması zorunludur. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izni veya süre uzatım başvurularının geçerli olabilmesi için başvuru dosyanızın Çalışma Bakanlığı’na Yönetmelik ekinde belirlenen diğer belgelerle birlikte onaylanmasını takip eden altı iş günü içerisinde teslim edilmesi gerekmektedir. Bakanlıkça verilmiş bir çalışma izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut çalışma izninin bittiği tarihten geriye doğru en fazla iki aylık sürede olmak kaydıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Çalışma izninin uzatılması halinde, uzatılan çalışma izninin başlangıç tarihi, süresi biten çalışma izninin sona erdiği tarihtir.

ASA Manpower A’ dan Z’ ye bu işlemlerin tamamını adınıza yaparak çalışma izni kartınızın adresinize gönderilmesini sağlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi için lütfen bizimle irtibata geçiniz.

 

Yurtdışı Çalışma İzni Başvurusu Nasıl Yapılır ?
Türkiye’de çalışacak yabancıların uyruklarında bulundukları ülkelerden yapacakları çalışma izni başvurusu türü yurt dışı çalışma izni başvurusu olarak adlandırılmakta olup, başvurular ilk olarak kendi ülkelerinde bulunan Türk Büyükelçiliklerine yapılmaktadır. 2016 yılında hazırlanan yönetmelik gereği,  yabancı personellerin yapacakları çalışma vizesi başvurusu öncesinde Elçiliğe online olarak başvurarak işveren ile aralarında imzalanan sözleşmeyi ve diğer gerekli belgeleri sunarak ön izin randevusu almaları gerekmektedir. Firmamız müşterileri adına bu işlemleri gerçekleştirmekte olup yaşanacak problemlerin önüne geçmektedir. Randevu tarihinde, yabancının  tarafımızdan hazırlanan başvuru belgeleri ile elçilikte başvurusu kabul edilir ve kendisine Türkiye’de bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına yapılacak çalışma izni başvurusu sırasında kullanılacak olan referans  numarası verilir.

Türkiye Cumhuriyeti temsilcilikleri tarafından verilen referans numaralarının geçerlilik süresi 10 iş günü olup bu süre içerisinde çalışma izni başvurusu yapılarak çalışma izni başvuru dosyasının kağıt ortamında Çalışma Bakanlığına iletilmesi gerekmektedir. Aksi halde çalışma izni başvurusu Bakanlık tarafından red edilecektir.
Dosya incelenme süresi 20 ila 30 sürmek olup bu süre zarfında sonuç başvuru sahibine iletilmektedir.

Başvurunun olumlu sonuçlanması halinde Bakanlık tarafından Konsolosluklarımıza çevrim içi bilgilendirme yapılarak, yabancı personelin kendi ülkesi için belirlenen harç ücretini Konsolosluğa ödemesinin ardından çalışma izni kartı Bakanlık tarafından hazırlanarak adresinize gönderilmektedir.

ASA Danışmanlık uzman kadrosu ile başvuru sürecini hem yurt içinde hem de yurt dışında takip etmekte olup tüm işlemleri adınıza gerçekleştirerek hem riskleri minimize etmekte, hem de zaman ve para kayıplarınızı engellemektedir.

Yurtiçinden Yapılacak Çalışma İzin Başvuruları

Yurtiçinden yapılacak başvurular; Türkiye’de öğrenim amacıyla verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden en az “altı ay” süreli ikamet tezkeresi almış ve bu süresi sona ermemiş olan yabancılar veya bu yabancıların işverenleri, başvurularını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yapabilirler. Bu kapsamda yapılan başvurulara istinaden çalışma izni verilmiş yabancılardan, Türkiye’nin dış temsilcilikleri kanalı ile çalışma vizesi alması koşulu aranmaz. Yönetmeliğin 5 inci maddesi gereğince; çalışma izin başvurularının elektronik ortamda yapılması zorunluluğu getirilmiştir.
Elektronik ortamda yapılan ve sistem tarafından kabul edilerek onaylanan çalışma izin başvurularının geçerli olabilmesi için çalışma izni başvuru dosyasının Bakanlık tarafından talep edilen şekilde hazırlanarak kağıt ortamında Bakanlığa teslim edilmesi gerekmektedir. Bu işlem başvurunun onaylanmasını takip eden altı işgünü içerisinde yapılmalıdır, aksi halde yapılan başvuru Bakanlık tarafından onaylanmamaktadır. ASA Manpower uzman kadrosu ile tüm başvuru sürecini takip etmekte olup tüm işlemleri adınıza gerçekleştirerek hem riskleri minimize etmek de, hem de zaman ve para kayıplarınızı engellemektedir.

Ayrıca, turistik vize ya da çalışma amacı dışındaki vizelerle veya iki ülke arasındaki vize muafiyeti programı ve diğer vize kolaylıklarından yararlanarak Türkiye’ye gelmiş olan ve ikamet tezkeresi olmayan yabancıların, çalışma izni için yurt içinden başvuruları kabul edilmemektedir.

Ayrıntılı bilgi almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.

 

Sektörler ve Çalışma İzinleri

Yabancı personel çalışma izni başvuruları geçerli mevzuat dahilinde sektörlere göre farklılık göstermekte olup bazı sektörlerde çalışacak yabancılara belirli istisnalar sağlanmasının yanı sıra bazı sektör ve mesleklerde çalışacak yabancılardan işlemler sırasında yahut başvuru öncesinde çeşitli Devlet Kurumlarından alınmış izinlere sahip olma zorunluluğu aranmaktadır. Sektörünüze özgü başvuru koşullarına telefon numaralarımızı aramak yolu ile uzmanlarımız ile görüşerek ulaşabilirsiniz.